-->

 

 

Правила за ползване на спортните помещения и спортните съоръжения на територията на училището от учениците, педагогическия и непедагогически персонал на училището извън учебните часове по физкултура и спорт и в неработно време.

Обучението от разстояние в електронна среда ще се осъществява в платформата Microsoft Teams за която всички ученици имат създадени профили. При проблеми с акаунта да търсят съдействие от класния ръководител.

Всички ученици и учители по време на учебните занятия и по време на междучасие трябва да бъдат с маски.

Дистанционното обучение от разстояние в електронна среда да се извършва съгласно утвърденото седмично разписание със заповед 195 от 14.09.2020

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети по които преподава

 

 

 

 

Начало