Кондензатори и свързване на кондензатори

 

1.История 

През далечната 1745 година в университета в холандският град Лайден е изобретено устройството, което може да се определи, като първият кондензатор създаван някога. То остава в историята като Лайденската стъкленица и представлява стъклен буркан, обвит в електропроводящ материал от външните и вътрешните му страни. От вътрешната му част е изведен извод, но връзка между проводникът отвън и този от вътре няма. Изобретателите на стъкленицата са открили, че тя има свойството да натрупва големи електрични заряди в себе си. Някои от великите учени после използвали това и свойство за да плашат гостите си, като ги карали да се подреждат в кръг и да се допират до заредената стъкленица, но тя останала в историята не само с това. Именно тя е първообраза на модерният кондензатор.   

 

2.Видове кондензатори 

Модерният кондензатор е извървял дълъг път от своят първообраз, описан по-горе, но устройството му и начинът му на действие се е запазил и до днес. Всички кондензатори се състоят изолирани помежду си метални плоскости. Тези плоскости се наричат електроди. В повечето днешни кондензатори твърдите плоскости са заменени с метално фолио, но това всъщност не е голяма разлика. В модерната електроника могат да се различат няколко вида кондензатори по устройство : 

 

  • Керамични кондензатори : Керамичните кондензатори използват метални пластинки за електроди, така че в това отношение не са особено интересни. Името им идва от това, че като изолатор между електродите се използва керамика, която е силен диелектрик и позволява тези кондензатори да имат голям капацитет при сравнително малки размери. Честно казано устройството им изобщо няма съществени разлики от това на плоският кондензатор (състоящ се от два електрода и въздух, като изолатор) и затова освен керамичните са се появили още десетки различни такива кондензатори, чиито разлики са само в материалът, който изолира електродите. Такива кондензатори са хартиените, слюдените, полиестерните и много много други.
  • Електролитни кондензатори : Когато говорим за големи капацитети със сигурност трябва да споменем електролитните кондензатори. Устройството им е изключително просто. Използва се навит на руло "сандвич" от две дълги ленти алуминиево фолио. Между тях има се поставя напоена с електролит хартия. Едната лента от този сандвич работи като положителен електрод, а другата - като отрицателен. При пускане на ток през кондензатора електролита претърпява електролиза и по пластинките се формира алуминиев оксид. Освен електролита това, което спомага за големият капацитет на тези кондензатори е това, че електродите му имат огромна площ .
  • Променливи кондензатори : Когато се налага даден кондензатор да бъде с изменчив капацитет на помощ на електротехниците идват променливите кондензатори. В наши дни тази технология вече се използва сравнително рядко, а и се е изменила до неузнаваемост, затова няма да я засягаме, а ще опишем доста по-простите такива от миналото. Те се срещат изключително често в старите радиоприемници. Състоят се от два гребена от редуващи се метални пластинки, изолирани помежду си и прикачени към ос. Когато оста се завърти металните плоскости се придвижват една към друга и всички от единият гребен влизат между всеки две от съседният и изграждат серия от кондензатори. Колкото повече потребителят върти оста толкова по-голяма площ от единият гребен влиза в другият и по-голям капацитет има серията от кондензатори.

 

3.Капацитет и пробивно напрежение 

 

Има две величини, които характеризират един кондензатори и те са неговият капацитет и пробивно напрежение.  

 

  • Капацитет : Капацитет на един кондензатор е показател за това какъв заряд може да съхранява той. Като формула капацитета може да се дефинира като отношението на количеството заряди на едната плоча на кондензатора и напрежението между тях. Единицата за измерване на капацитета се нарича фарад. Един фарад означава, че даденият кондензатор има един кулон заряд на едната плоча, а напрежението между двете е един волт. Колкото и да е странно фарадът обаче е твърде голяма единица за електрониката и затова в нея се използват различни пропорции от него - а именно пико- нано- и микрофарад (съответно 1 милионна, една милиардна и една билионна от фарадът).

·         Пробивно напрежение : Тази величина е важен показател за кондензаторите, особено в електрониката. Тя показва какво е максималното напрежение, на което може да се подложи един кондензатор без да се разруши. При по-големи напрежения електричното поле между плочите става толкова силно, че електроните започват да се отделят от тях и да прескачат на съседната. Това е съпроводено с отделяне на искра и разрушаване на кондензатора. Затова всеки кондензатор трябва да се използва само на напрежението, за което е предназначен. Това е особено важно за електролитните кондензатори, защото разстоянието между техните електроди е изключително малко. Освен това при тях трябва да се спазва определен начин, по който се свързват, защото ако положителният и отрицателният електрод се разменят слоят от оксид по електродите ще се разруши, след което кондензатора е безполезен.

4. Свързване на кондензатори

а) Последователно свързване . Последователното свързване при кондензаторите е много подобно на това при резисторите - също имаме два или повече кондензатора свързани във верига един за друг. За наше съжаление, обаче техният капацитет не се изчислява толкова лесно, колкото при резисторите. Даже точно обратното - то се изчислява точно както при паралелното свързване на резистори - ако C1 и C2 са капацитетите на два кондензатора, свързани последователно, то общият им капацитет - С се изчислява така - 1/С = 1/С1 + 1/С2 ( а ако имаме повече от два кондензатора - + 1/С3 + 1/С4 ...... + 1/Сn).

б) Паралелно свързване. Ето тук имаме късмет при кондензаторите - при паралелно свързани кондензатори общият капацитет се изчислява просто, като съберем капацитетите на всички в системата. Примерно капацитета С в системата, показана на картинката вдясно е равен на С1 + С2. Виждате ли колко просто. Ако имаме повече от два кондензатора - просто добавяме и техните капацитети.

в) Смесено свързване. Ами в общи линии ако имаме повече от два кондензатора - и то свързани по разнообразен начин то капацитета им се изчислява, като разделим схемата на участъци и изчислим капацитета с горните формули. За повече информация погледнете урока 'Свързване на резистори' и точката смесено свързване там.