-->

pgmet_haskovo

 

 

Програма „Учене през целия живот”-„Леонардо да Винчи”, „Партньорства”
LLP-2013-LEO-MP-16

 

 

Проект "Ученически практики"

  •     Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

  •         Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

  •         Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.

  •         Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.

  •         Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.

 

Проект "Успех"

 

Цели на проекта:

(1) Обща цел на проекта - да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

(2) Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

www.pgmethaskovo.com