Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров" Хасково

 

Протокол №1/15 на комисията за стипендиите

 

Правила,наложени по предложение на Комисията за стипендиите утвърдени от директора на ФСГ „Атанас Буров“ гр.Хасково

 

1.Кандидатстването за месечна стипендия за постигнати образователни резултати се извършва само със списък изготвен от класния ръководител,които удостоверява успеха на ученика от предходната година или срок не по малък от отличен 5.50

2.Кандидатстването на учениците за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование  и предотвратяване на отпадането се извършва в началото на всеки срок ,като се изискват следните документи:

2.1.Декларация за доходите на семейството

2.2.Служебна бележка,доказващи дохода

2.3.Заверки от класния ръководите,че ученикът има от предходната година или срок успех минимум 4.50 и не надвишава пределния брой неизвинени отсъствия.

2.4.Актуален документ от бюрото по труда (ако родителят е безработен).

    

3.Учениците нямат право да кандидатстват за месечна стипендия,ако имат над 10 неизвинени отсъствия за предната учебна година.При натрупване на 5 неизвинени отсъствия за срок,стипендията се отнема и ученикът няма пражо да кандидатства за стипендия през следващия месец.

 

Home