ПГМЕТ-Хасково

 

Публични покани

 

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците в ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" гр. Хасково, за учебната 2024/2025г., по четири обособени позиции.

 

Документация за участие

Единен европейски документ за обществени поръчки

Проект на договор

Техническо предложение

Ценово предложение

Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 или ал.7 от ЗОП.pdf

информация за документа

Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 или ал.7 от ЗОП.pdf