-->

Наредби и правилници за системата на Народната Просвета

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„СТОЙЧО И КИЦА МАРЧЕВИ” –ГР. ХАСКОВО

Колективен трудов договор в системата на народната просвета от 26.06.2014 г.

 

Списък на професиите за професионално образование и обучение - актуализиран със заповед РД 09-74/20.01.2014г. на МОН  

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 4.01.2010 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА
В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

 

НАРЕДБА № 1 от 09.04.2012 г. за представителното облекло на лицата
от педагогическия персонал в детските градини, училищата и
обслужващите звена

 

НАРЕДБА № 2 ОТ 24.04.1997 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ

 

НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и
реда за определяне на числеността на персонала в системата на
народната просвета

 

НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване (Загл. - ДВ,
бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)

 

НАРЕДБА № 4 ОТ 16.04.2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА
НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

 

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

 

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

 

ЗАКОН за народната просвета