-->
ПГМЕТ-ХАСКОВО

 

Срок на обучение 5 години
Образование - средно
Степен на професионална квалификация III

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Професия: Техник на компютърни системи

Специалност:Компютърна техника и технологии

  Завършилите специалността придобиват знания и умения за:

  • познават и спазват технологичната последователност при конфигуриране на компютърна система и компютърна мрежа;
  • инсталират операционна система, системен и приложен софтуер ;
  • поддържат в изправно работно състояние компютърната система, периферните устройства и използвания софтуер;
  • тестват, диагностицират и отстраняват проблеми и дефекти в компютърните системи и перифирните устройства;
  • реализират връзка с Интернет в реални условия .

  Успешно дипломираните могат да работят:

  • във фирми, занимаващи се с компютърна техника, компютърни мрежи, информационни технологии
  • в производствени предприятия и фирми, използващи автоматизирани системи за проектиране и системи за управление на технологични процеси и машини
  • в сферата на услугите, финансовите и банковите институции и държавната администрация при внедряване и поддръжка на апаратни средства и програмни продукти и други сфери на промишлеността.

 

Класиране и записване:

www.pgmethaskovo.com