-->

Училищна администрация

 

МОТИВИРАНО  ПИСМЕНО  ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА

МОТИВИРАНО  ПИСМЕНО  ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Декларация от родителите на кандидат-стипендиант за издаване на дебитна карта от Societe Generale Експресбанк , за получаване на стипендията по банков път. 


Заявление - декларация за получаване на стипендия / Попълва се по образец и се прилагат бележки за дохода и др. необходими документи/ 

Заявление за допускане до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация


Заявление за издаване на дубликат на документ / диплома, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за завършен гимназиален клас/ 


Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити / попълва се по образец/ 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОПУСКАНЕ, ЯВЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  OT ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ В ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви” – гр. Хасково

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПГМЕТ ‘СТОЙЧО И КИЦА МАРЧЕВИ’ – ХАСКОВО СЛЕД ЗАВЪРШЕН  VII  КЛАС И СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 ГОД.

 

 

 

Начало