-->
ПГМЕТ-ХАСКОВО
proem pgmet haskovo

 

 

2022/2023 учебна година

План за безопасност движението по пътищата на ПГМЕТ „ СТОЙЧО И КИЦА МАРЧЕВИ „ – ХАСКОВО

Вътрешни правила за работната заплата

Правлиник за осигуряване на безопасни условия на труд в училището

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
на ПГМЕТ „ Стойчо и Кица Марчеви „ гр. Хасково

Правилник за дейноста на комисията по етика

Годишен план

Противодействие на тормоза и насилието

Механизъм за намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини

Правилник за дейноста _ 2022/2023 учебна година

Противодействие на тормоза и насилието

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности

 

2021/2022 учебна година

Вътрешни правила за работната заплата

ПРАВИЛА за електронно водене на дневник VIII – ХІІ клас

Дневно разписание на Професионална гимназия "Стойчо и Кица Марчеви"

през учебната 2021/2022г.

Етичен кодекс

Годишен план за дейноста 2021/2022 учебна година

Училищен механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Правилник за вътрешния трудов ред в ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви"

План за превенция на тормоза

План по БДП

Правилник за дейноста на училището _ 2021/2022г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности _ 2021/2022г.

Стратегия за развитие на училището

 

 

Начало

www.pgmethaskovo.com