-->
ПГМЕТ-ХАСКОВО
proem pgmet haskovo

 

 

2023/2024 учебна година

Стратегия за развитие на професионална гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица Марчеви"

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ГОДИШЕН ПЛАН

ГРАФИК за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети

Програма втори учебен срок

ПРАВИЛНИК
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРАВИЛНИК за дейността на Професионална гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица Марчеви"

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2024 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА

ПГМЕТ „ СТОЙЧО И КИЦА МАРЧЕВИ „ – ГРАД ХАСКОВО

Вътрешни правила за пропускателния режим

В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Механизъм за намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини

Училищен механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищен механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Програма за предоставяне на равни възможности

 

 

 

 

Начало

www.pgmethaskovo.com