-->

 

Списък на обществени услуги извършвани , от

ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" Хасково

 

1..Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

2.Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

3.Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

4.Издаване на диплома за средно образование

5.Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

6.Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

7.Приемане и преместване на ученици

8.Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

9.Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

10.Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

11.Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

12.Заявление за издаване на дубликат

13.Заявление за преместване