ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" Хасково

Прием 2022/2023

 

 

 

 

 

 

Сформиране на групи и отбори по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година
Отчитайки интересите на учениците и желанието им да се включат в провежданите през годините занимания по интереси,
ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" ще кандидатства за финансиране на следните дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ :
Модул 2 „Спорт“. Сформиране на отбори в сферата на колективните спортове:
 отбор по баскетбол – VIIІ - ХІІ клас – момчета
 отбор по волейбол – VIIІ - ХІІ клас – момчета
Ръководители на дейностите могат да бъдат учители / специалисти от училище и външни специалисти в съответната област.
Всеки външен специалист може да се свърже с ръководството на училището и да заяви желание за участие в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ до 23.06.2022 г.
Подробности за НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и за сформиране на групите може да прочетете на сайта на Министерство на образованието и науката или https://web.mon.bg/bg/101131

 

На основание чл. 259 ал.1 от ЗПУО, чл. 82 ал. 3 от НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ и чл. 4, ал.1, т.7 от НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ОПРЕДЕЛЯМ:

   Датите: 13, 14 и 15 юни 2022г. от 12:00  до 16:30 часа в стая 304 в които зрелостниците, които са завършили обучението си в 12 клас в ПГМЕТ могат да се запознаят с индивидуалния си резултат от държавния зрелостен изпит и задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, лично срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия за ДЗИ или представител на училищната комисия за придобиване на професионална квалификация за ЗДИППК.

   Директор: инж. Тихомир Калинов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project №: 2007CB16IPO008-2013-3-042

“Creating Awareness on Responsible Energy Efficiency and Renewable Sources“