-->

Училищна администрация

 

1 - Декларация от родителите на кандидат-стипендиант за издаване на дебитна карта от Societe Generale Експресбанк , за получаване на стипендията по банков път. 


2 - Молба - декларация за получаване на стипендия / Попълва се по образец и се прилагат бележки за дохода и др. необходими документи/ 


3. Молба за отпуск - (за учители и служители от ПГМЕТ) 


4. Заявление за допускане до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация


5. Заявление за издаване на дубликат на документ / диплома, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за завършен гимназиален клас/ 


6. Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити / попълва се по образец/ 


7. - Колективен трудов договор в системата на народната просвета от 26.06.2014 г.


8. Списък на професиите за професионално образование и обучение - актуализиран със заповед РД 09-74/20.01.2014г. на МОН  

 

 

Начало